Tag Archive: ครูวิทย์

ส.ค. 20

เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ชั้น ป.1 – ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เอกสารประกอบการอบรม ชั้น ป.1 , แบบทดสอบท้ายแผนการทดลอง เอกสารประกอบการอบรม ชั้น ป.2 เอกสารประกอบการอบรม ชั้น ป.3 เอกสารประกอบการอบรม ชั้น ป.4 เอกสารประกอบการอบรม ชั้น ป.5 เอกสารประกอบการอบรม ชั้น ป.6 เป็นเอกสารต้นฉบับที่เรียบเรียงจากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยคณะวิทยากรที่รับผิดชอบประจำชั้นนั้นๆ หากมีข้อเสนอแนะ สามารถพูดคุยได้ที่ www.seal2thai.org/board ครับ

ส.ค. 20

ยินดีต้อนรับคุณครูวิทยาศาสตร์ทุกท่านครับ

fwr001[1]

 ยินดีต้อนรับคุณครูวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ