Admin

Author's details

Date registered: สิงหาคม 20, 2014

Latest posts

  1. เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม — สิงหาคม 20, 2014
  2. อบรมครูวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 – ป.6 — สิงหาคม 20, 2014
  3. ยินดีต้อนรับคุณครูวิทยาศาสตร์ทุกท่านครับ — สิงหาคม 20, 2014

Most commented posts

  1. เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม — 1 comment

Author's posts listings

ส.ค. 20

เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ชั้น ป.1 – ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เอกสารประกอบการอบรม ชั้น ป.1 , แบบทดสอบท้ายแผนการทดลอง เอกสารประกอบการอบรม ชั้น ป.2 เอกสารประกอบการอบรม ชั้น ป.3 เอกสารประกอบการอบรม ชั้น ป.4 เอกสารประกอบการอบรม ชั้น ป.5 เอกสารประกอบการอบรม ชั้น ป.6 เป็นเอกสารต้นฉบับที่เรียบเรียงจากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยคณะวิทยากรที่รับผิดชอบประจำชั้นนั้นๆ หากมีข้อเสนอแนะ สามารถพูดคุยได้ที่ www.seal2thai.org/board ครับ

ส.ค. 20

อบรมครูวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 – ป.6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาำพิษรุโลก เขต 1 ได้จัดการอบรมโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2557    โดยมีการแบ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการทดลอง จำนวน 6 ศูนย์ แบ่งเป็นชั้นละ 1 ศูนย์เรียนรู้ มุ่งเน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยงานทดลองที่ประหยัด ง่าย สามารถเข้าใจได้

ส.ค. 20

ยินดีต้อนรับคุณครูวิทยาศาสตร์ทุกท่านครับ

fwr001[1]

 ยินดีต้อนรับคุณครูวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ